หน้าหลัก arrow 12 กิจกรรม Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
12 กิจกรรม พิมพ์
เขียนโดย ประภาณี   
Monday, 14 February 2011

ทบทวน 12 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย
     - งานผู้ป่วยใน
     - งานห้องคลอด
     - งานทันตกรรม

กิจกรรมที่ 2 การทบทวนความคิดเห็น/คำร้องเรียนของผู้รับบริการ ทำทุกหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย/งานประกันสุขภาพ ส่งความพึงพอใจ คณะกรรมการ RM ส่งข้อร้องเรียน/เสนอแนะจากตู้รับเรื่อง
     - ฝ่ายการพยาบาล
     - งานผู้ป่วยใน
     - งานผู้ป่วยนอก
     - งานห้องคลอด
     - งานทันตกรรม
     - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     - งานห้องผ่าตัด
     - งานเภสัชกรรม
     - งานชันสูตร
     - งานรังสีวิทยา
     - งานจ่ายกลาง
     - งานโรงครัว
     - งานส่งเสริมสุขภาพ
     - งานสุขาภิบาล
     - งานแพทย์แผนไทย
     - งานประกันสุขภาพ
     - งานสารสนเทศ
     - งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
     - ศูนย์สุขภาพชุมชน
     - ฝ่ายบริหาร
     - งานการเงิน
     - งานบุคลากร
     - งานพัสดุ
     - งานธุรการ
     - งานพาหนะ
     - งานซ่อมบำรุง
     - งานสวน
     - งานยาม

กิจกรรมที่ 3 การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา 
     - งานผู้ป่วยใน
     - งานผู้ป่วยนอก
     - งานห้องคลอด
     - งานทันตกรรม
     - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     - ศูนย์สุขภาพชุมชน

กิจกรรมที่ 4 การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ชำนาญกว่า 
     - งานผู้ป่วยนอก
     - งานทันตกรรม
     - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     - ศูนย์สุขภาพชุมชน

กิจกรรมที่ 5 การทบทวนการค้นหาและการป้องกันความเสี่ยง ทุกงาน คณะกรรมการ RM
     - ฝ่ายการพยาบาล
     - งานผู้ป่วยใน
     - งานผู้ป่วยนอก
     - งานห้องคลอด
     - งานทันตกรรม
     - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     - งานห้องผ่าตัด
     - งานเภสัชกรรม
     - งานชันสูตร
     - งานรังสีวิทยา
     - งานจ่ายกลาง
     - งานโรงครัว
     - งานส่งเสริมสุขภาพ
     - งานสุขาภิบาล
     - งานแพทย์แผนไทย
     - งานประกันสุขภาพ
     - งานสารสนเทศ
     - งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
     - ศูนย์สุขภาพชุมชน
     - ฝ่ายบริหาร
     - งานการเงิน
     - งานบุคลากร
     - งานพัสดุ
     - งานธุรการ
     - งานพาหนะ
     - งานซ่อมบำรุง
     - งานสวน
     - งานยาม

กิจกรรมที่ 6 การทบทวนการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื่อในโรงพยาบาล ทุกงาน คณะกรรมการ IC
     - ฝ่ายการพยาบาล
     - งานผู้ป่วยใน
     - งานผู้ป่วยนอก
     - งานห้องคลอด
     - งานทันตกรรม
     - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     - งานห้องผ่าตัด
     - งานเภสัชกรรม
     - งานชันสูตร
     - งานรังสีวิทยา
     - งานจ่ายกลาง
     - งานโรงครัว
     - งานส่งเสริมสุขภาพ
     - งานสุขาภิบาล
     - งานแพทย์แผนไทย
     - งานประกันสุขภาพ
     - งานสารสนเทศ
     - งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
     - ศูนย์สุขภาพชุมชน
     - ฝ่ายบริหาร
     - งานการเงิน
     - งานบุคลากร
     - งานพัสดุ
     - งานธุรการ
     - งานพาหนะ
     - งานซ่อมบำรุง
     - งานสวน
     - งานยาม

กิจกรรมที่ 7 การทบทวนการป้องกันและการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา
     - งานผู้ป่วยใน
     - งานผู้ป่วยนอก
     - งานห้องคลอด
     - งานทันตกรรม
     - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     - งานห้องผ่าตัด
     - ศูนย์สุขภาพชุมชน

กิจกรรมที่ 8 ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์สำคัญ ทุกงาน
     - ฝ่ายการพยาบาล
     - งานผู้ป่วยใน
     - งานผู้ป่วยนอก
     - งานห้องคลอด
     - งานทันตกรรม
     - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     - งานห้องผ่าตัด
     - งานเภสัชกรรม
     - งานชันสูตร
     - งานรังสีวิทยา
     - งานจ่ายกลาง
     - งานโรงครัว
     - งานส่งเสริมสุขภาพ
     - งานสุขาภิบาล
     - งานแพทย์แผนไทย
     - งานประกันสุขภาพ
     - งานสารสนเทศ
     - งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
     - ศูนย์สุขภาพชุมชน
     - ฝ่ายบริหาร
     - งานการเงิน
     - งานบุคลากร
     - งานพัสดุ
     - งานธุรการ
     - งานพาหนะ
     - งานซ่อมบำรุง
     - งานสวน
     - งานยาม

กิจกรรมที่ 9 การทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
     - งานผู้ป่วยนอก
     - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     - งานห้องคลอด
     - งานห้องผ่าตัด
     - งานผู้ป่วยใน
     - งานทันตกรรม
     - งานส่งเสริมสุขภาพ
     - ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย

กิจกรรมที่ 10 การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ ทุกงานอย่างน้อย 1 เรื่อง/งาน
     - ฝ่ายการพยาบาล
     - งานผู้ป่วยใน
     - งานผู้ป่วยนอก
     - งานห้องคลอด
     - งานทันตกรรม
     - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     - งานห้องผ่าตัด
     - งานเภสัชกรรม
     - งานชันสูตร
     - งานรังสีวิทยา
     - งานจ่ายกลาง
     - งานโรงครัว
     - งานส่งเสริมสุขภาพ
     - งานสุขาภิบาล
     - งานแพทย์แผนไทย
     - งานประกันสุขภาพ
     - งานสารสนเทศ
     - งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
     - ศูนย์สุขภาพชุมชน
     - ฝ่ายบริหาร
     - งานการเงิน
     - งานบุคลากร
     - งานพัสดุ
     - งานธุรการ
     - งานพาหนะ
     - งานซ่อมบำรุง
     - งานสวน
     - งานยาม

กิจกรรมที่ 11 การทบทวนการใช้ทรัพยากร ทุกงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง/งาน
     - ฝ่ายการพยาบาล
     - งานผู้ป่วยใน
     - งานผู้ป่วยนอก
     - งานห้องคลอด
     - งานทันตกรรม
     - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     - งานห้องผ่าตัด
     - งานเภสัชกรรม
     - งานชันสูตร
     - งานรังสีวิทยา
     - งานจ่ายกลาง
     - งานโรงครัว
     - งานส่งเสริมสุขภาพ
     - งานสุขาภิบาล
     - งานแพทย์แผนไทย
     - งานประกันสุขภาพ
     - งานสารสนเทศ
     - งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
     - ศูนย์สุขภาพชุมชน
     - ฝ่ายบริหาร
     - งานการเงิน
     - งานบุคลากร
     - งานพัสดุ
     - งานธุรการ
     - งานพาหนะ
     - งานซ่อมบำรุง
     - งานสวน
     - งานยาม

กิจกรรมที่ 12 การทบทวนการติดตามเครื่องชี้วัดที่สำคัญ ทุกงาน
     - ฝ่ายการพยาบาล
     - งานผู้ป่วยใน
     - งานผู้ป่วยนอก
     - งานห้องคลอด
     - งานทันตกรรม
     - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     - งานห้องผ่าตัด
     - งานเภสัชกรรม
     - งานชันสูตร
     - งานรังสีวิทยา
     - งานจ่ายกลาง
     - งานโรงครัว
     - งานส่งเสริมสุขภาพ
     - งานสุขาภิบาล
     - งานแพทย์แผนไทย
     - งานประกันสุขภาพ
     - งานสารสนเทศ
     - งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
     - ศูนย์สุขภาพชุมชน
     - ฝ่ายบริหาร
     - งานการเงิน
     - งานบุคลากร
     - งานพัสดุ
     - งานธุรการ
     - งานพาหนะ
     - งานซ่อมบำรุง
     - งานสวน
     - งานยาม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 17 February 2011 )
 
Power By Wnhospital.net